جـــــانـــم فدای رهبــــــر طعنه و خنده به اشعار شعارم بزنی تیر غم بر دل دیوانه وزارم بزنید در حفاظت ز امیرم علی خامنه ای میثم تمارم ... بدارم بزنید.. ماعکس تورابه کوی ومیدان زده ایم تصویر تو را به پرده جان زده ایم ازاستان فارس. شهرستان اقلید. شهرسده،شهر دوشهید گمنام و قدمگاه علی ابن موسی الرضا http://janfadayerahbar.mihanblog.com 2018-10-22T15:22:40+01:00 text/html 2016-11-26T18:09:29+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی وظایف رهبره!!!! http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/129 <p> <!-- /react-text --><br><!-- react-text: 46 --><font size="2">بقالی سر کوچه ما صبحها نظرش اینه که چرا رهبری توی اموری که خطا و انحراف میبینه مستقیم دخالت نمیکنه؟!!!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 48 -->مگه قدرتشو نداره؟؟؟<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 50 -->چرا جلوی فلانی و فلانی رو نمیگیره؟؟؟؟<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 52 -->این بقالی عصرها نظرش اینه که <!-- /react-text --></font><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/رهبر/"><font size="2">رهبر</font></a><!-- react-text: 54 --><font size="2"> خیلی دیکتاتوره!!! چرا تو کار رییس جمهور دخالت میکنه و نمیذاره توافق بشه و نفس بکشیم؟<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 56 -->از نظر این دوستان و طیف فکری مشابه همه چیز وظایف رهبره و در عین حال رهبر نباید <!-- /react-text --></font><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/دیکتاتور/"><font size="2">دیکتاتور</font></a><!-- react-text: 58 --><font size="2"> باشه!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 60 -->رهبر میگه جنس داخلی مصرف کنین ، دوستان میگن زرشک! ما مسواکمون هم خارجیه!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 62 -->رهبر میگه به آدم با تقوا و ساده زیست و محرومیت چشیده رای بدین ، دوستان میگن تکرار میکنم به دختر صفدر رای بدین تا چششون درآد!!!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 64 -->رهبر میگه مذاکره با شیاطین رو صلاح نمیبینم!!! دوستان میگن <!-- /react-text --></font><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/هسته/"><font size="2">هسته</font></a><!-- react-text: 66 --><font size="2"> ای میخوایم چی کار!بریم به گرگ لبخند بزنیم!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 68 -->رهبر میگه به جووناتون سخت نگیرین تو <!-- /react-text --></font><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/ازدواج/"><font size="2">ازدواج</font></a><!-- react-text: 70 --><font size="2">! دوستان میگن شیشه شور برقی <!-- /react-text --></font><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/جهیزیه/"><font size="2">جهیزیه</font></a><!-- react-text: 72 --><font size="2"> دخترمون کمه! اونم بخریم تا چش بقیه درآد!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 74 -->رهبر میگه وقتون رو تلف <!-- /react-text --></font><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/هجویات/"><font size="2">هجویات</font></a><!-- react-text: 76 --><font size="2"> شبکه های مختلف نکنین! کتاب بخونین مثل من! دوستان میگن امشب حریم سلطان داره! قراره امشب پسره بفهمه از باباش نیست!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 78 -->از نظر این دوستان؛<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 80 -->رهبر باید هم <!-- /react-text --></font><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/قانون/"><font size="2">قانون</font></a><!-- react-text: 82 --><font size="2"> تصویب کنه!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 84 -->هم قانون ها رو اجرا کنه!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 86 -->هم روی اجرای قانون نظارت کنه!<!-- /react-text --><br></font><a href="https://www.instagram.com/explore/tags/اقتصاد/"><font size="2">اقتصاد</font></a><!-- react-text: 89 --><font size="2"> کشور رو بهبود ببخشه!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 91 -->رهبر باید جای علی دایی رو تو تیم ملی پر کنه!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 93 -->رهبر باید المپیک مدال بگیره!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 95 -->همه این کارا رو هم باید در شرایطی انجام بده که؛<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 97 -->با سیاست کاری نداشته باشه!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 99 -->با آمریکا کاری نداشته باشه!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 101 -->دیکتاتور نباشه و تو کار بقیه دخالت نکنه!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 103 -->از همه این دوستان دو تا سوال دارم!<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 105 -->اول اینکه فازشون چیه؟؟؟<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 107 -->دوم اینکه دقیقا فازشون چیه؟؟؟ .<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 109 -->.<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 111 -->.<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 113 -->.<!-- /react-text --><br><!-- react-text: 115 --> پ ن: این نائب امام زمان رو آنطور که هست بشناسید نه از روی رفتار خشک مقدس ها ،کسانی که ادعای ولایتی بودن دارند و خود را صاحبان همه مقدسات میدانند ، مورد داشتیم زیر پست یه طرف پروفایلش عکس رهبر و حرم و شهید بوده ، بعد به همه مخالفین فحش آنچنانی میداد،از این موارد زیاده ، این جانماز آبکش ها ،تیغ تو گلو و خارِ در چشمند !!</font></p><p><font size="2">نویسنده:گمنام</font></p><p align="center"><img class="irc_mi iLKSulWQfZzs-pQOPx8XEepE" alt="نتیجه تصویری برای رهبر قشنگم" style="margin-top: 151px;" src="http://bayanbox.ir/view/4696052428520469830/%D8%A2%D9%82%D8%A7-42.jpg" width="558" height="294"></p><div align="left"><font size="2">&nbsp;</font></div><p></p> text/html 2016-08-04T17:35:56+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی بابا رجب هم رفت http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/128 <p> بسم الله الرحمن الرحیم </p><p>انا لله وانا الیه راجعون </p><p>امشب توی اخبار چیزی شنیدم که واقعا ناراحت شدم </p><p>بابا رجب هم از میان ما رفت ...</p><p>ای جانباز سرافراز کشورم خوشحالم که بعد از این همه سال آرام گرفتی ...<br></p><p>آرام باش دیگر نگاهی به سمت تو سنگین نخواهد بود ...<br></p><p>دیگر به سختی غذا نمیخوری ...</p><p>روحت شاد ...</p><p>&nbsp;</p><p>یامهدی</p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjVha-CqajOAhVBkRQKHYL3BAcQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.irinn.ir%2Fnews%2F86126%2F%25C2%25AB%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D8%25AC%25D8%25A8%25C2%25BB-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25A2%25D8%25B1%25D8%25B2%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF&amp;psig=AFQjCNGxzMjd53SwQDKv0cTVQOe8DvbUTQ&amp;ust=1470419334069155" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;" data-ved="0ahUKEwjVha-CqajOAhVBkRQKHYL3BAcQjRwIBw" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjVha-CqajOAhVBkRQKHYL3BAcQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.irinn.ir%2Fnews%2F86126%2F%25C2%25AB%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B1%25D8%25AC%25D8%25A8%25C2%25BB-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25A2%25D8%25B1%25D8%25B2%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B4-%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25AF&amp;psig=AFQjCNGxzMjd53SwQDKv0cTVQOe8DvbUTQ&amp;ust=1470419334069155"><img width="376" height="552" id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" alt="" src="http://www.irinn.ir/sitefiles/13940113/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%203.jpg"></a><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiBqbLbp6jOAhUE0RQKHa94AdgQjRwIBw&amp;url=http://javanenghelabi.ir/news/30190.html&amp;psig=AFQjCNEx9P1GrlF7fhg6Ei7FeYAC02EEYw&amp;ust=1470418983124662" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;" data-ved="0ahUKEwiBqbLbp6jOAhUE0RQKHa94AdgQjRwIBw" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiBqbLbp6jOAhUE0RQKHa94AdgQjRwIBw&amp;url=http://javanenghelabi.ir/news/30190.html&amp;psig=AFQjCNEx9P1GrlF7fhg6Ei7FeYAC02EEYw&amp;ust=1470418983124662"></a><div align="left"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiBqbLbp6jOAhUE0RQKHa94AdgQjRwIBw&amp;url=http://javanenghelabi.ir/news/30190.html&amp;psig=AFQjCNEx9P1GrlF7fhg6Ei7FeYAC02EEYw&amp;ust=1470418983124662" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;" data-ved="0ahUKEwiBqbLbp6jOAhUE0RQKHa94AdgQjRwIBw" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiBqbLbp6jOAhUE0RQKHa94AdgQjRwIBw&amp;url=http://javanenghelabi.ir/news/30190.html&amp;psig=AFQjCNEx9P1GrlF7fhg6Ei7FeYAC02EEYw&amp;ust=1470418983124662">&nbsp;</a></div><p></p> text/html 2016-07-15T05:39:57+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی چادر من http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/125 <p align="center"> <font size="3">✔چـادرِ ✔مـن<br><br>◀◀نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است ▶▶<br><br> ←نـه لبـاس متهمـان ِ دادگـاه و زنـدان هـا→<br><br>❂❂چـادر مـن ✖️تـاج بنـدگـی✖️ مـن است❂❂<br><br>※سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا میکنـد …!※<br><br>↯↭طعنـه هـا دلسردت نکنـد بـانــو↯↭<br><br> ❤بـا افتخـار در کوچـه هـای شهـر قـدم بـزن …!❤</font></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjGh4n14cHQAhXHcRQKHZ9QBaAQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fblackgold.blogfa.com%2Ftag%2F%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A8%25DB%258C&amp;psig=AFQjCNESBLlwozFDDKtx46JdDTry_Unujw&amp;ust=1480089651849925" data-ved="0ahUKEwjGh4n14cHQAhXHcRQKHZ9QBaAQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjGh4n14cHQAhXHcRQKHZ9QBaAQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fblackgold.blogfa.com%2Ftag%2F%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2586-%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A8%25DB%258C&amp;psig=AFQjCNESBLlwozFDDKtx46JdDTry_Unujw&amp;ust=1480089651849925"><img width="480" height="480" id="irc_mi" style="margin-top: 12px;" alt="تصویر مرتبط" src="http://photos01.wisgoon.com/media/pin/images/o/2014/10/31/16/1414759928305934.png"></a></p> text/html 2016-06-28T18:45:58+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی شباهت های قاسم سلیمانی و مالک اشتر http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/124 <p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;">مدتی هست یه عده </span><strong style="font-size: 10pt;"><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">نان به نرخ روز خور</a></strong><span style="font-size: 10pt;"> که در آسایشی که </span><strong style="font-size: 10pt;"><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">قاسم سلیمانی</a></strong><span style="font-size: 10pt;"> براشون به ارمغان آورده، <strong>زیر کولر و روی صندلی نرمشون</strong> لم دادن و مدام دارن علیه همین مرد که <strong>جونش رو بخاطر امنیت آقایون</strong> کف دستش گذاشته مطلب می نویسند و بیانیه صادر می کنند.</span></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL">این اتفاقات چیز تازه ای نیست و <strong>بارها در تاریخ تکرار شده</strong> و رزق و روزی این افراد هم از همین راه بدست میاد وگرنه باید<strong> <a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">کارتن خواب</a></strong> بشن. توی تاریخ شبیه ترین شخصیت به قاسم سلیمانی، <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">مالک اشتر نخعی</a></strong>&nbsp;هست بخاطر اینکه :</p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><img width="500" height="317" title="شباهت های قاسم سلیمانی و مالک اشتر" alt="شباهت های قاسم سلیمانی و مالک اشتر" src="http://s6.picofile.com/file/8257775468/Malekeashtar.jpg"></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;" dir="RTL">1- هم حاج قاسم و هم مالک <strong>روستا زاده ای</strong> بودند که از زیر دست به مقام رسیدند و این مقام بخاطر <strong>پارتی بازی و پول خرج کردن</strong> نبود بلکه بخاطر توانمندی و استعدادشون بد.</p><p style="text-align: justify;" dir="RTL">2- هم حاج قاسم و هم مالک <strong>نام رهبرشون و فرماندهشون <a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">علی </a>هست</strong> و عاشق فرماندهشون هستند و حاضرند براش <strong>تا آخرین قطره خون</strong> جانفشانی کنند.</p><p style="text-align: justify;" dir="RTL">3- هم حاج قاسم و هم مالک در <strong>جنگ های بسیار زیادی</strong> شرکت داشتند و هردوتا منطقه عملیاتی <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">عراق </a>و <a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">شام</a>&nbsp;</strong>رو در کارنامه خودشون دارند.</p><p style="text-align: justify;" dir="RTL">4- هم حاج قاسم و هم مالک بارها در جنگ ها به مقام <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">جانبازی</a> نائل شدند</strong> و اثراتی از این آثار در بدنشون دیده میشه مثل <strong>چشم مالک</strong> و <strong>دست حاج قاسم</strong>.</p><p style="text-align: justify;" dir="RTL">5- هم حاج قاسم و هم مالک بجای اینکه <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">بیشتر از دشمن خارجی</a></strong> ضربه بخورند بیشتر از <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">دشمنان داخلی</a> که ادعای دوستی می کنند&nbsp;</strong>ضربه می خورند.</p><p style="text-align: justify;" dir="RTL">6- هم حاج قاسم و هم مالک <strong>هم با <a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">کفار </a>جنگ کردند</strong> و هم با کسانی طرف بودند که <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">ادعای مسلمانی</a> می کردند</strong> اما بویی از اسلام و پیغمبر و قرآن نبرده اند و <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">جاهل ترین</a></strong> زمان خود هستند.</p><p style="text-align: justify;" dir="RTL">7- هم حاج قاسم و هم مالک <strong>ولایت پذیر</strong>، <strong>سیاستمدار</strong> و <strong>کاردان در امور</strong> مدیریت سیاسی، <strong>فصاحت</strong> <strong>و بلاغت</strong>، اهل <strong>جهاد و هجرت</strong>، <strong>دشمن</strong> شناس، <strong>شجاع</strong> و با <strong>بصیرت</strong>، <strong>انقلابی</strong>، <strong>قاطع</strong>، <strong>سازش ناپذیر</strong> در دفاع از ارزشهای اسلامی، <strong>بردبار</strong>، <strong>خویشتن دار</strong>، <strong>خیرخواه مردم</strong> هستند.</p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">امیرالمومنین</a></strong> در مقام مالک اشتر فرمودند : <strong>مالک از برای من چنان بود که من برای رسول خدا (ص) بودم.</strong></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">ناخدای انقلاب</a></strong> در مقام قاسم سلیمانی فرمودند : <strong>خود شما هم که آقای سلیمانی باشید در نظر ما شهیدید، شما شهید زنده هستید.</strong></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><strong>پ,ن</strong> : مالک اشتر و قاسم سلیمانی راهشون رو از همون ابتدا انتخاب کردند و حاج قاسم مانند مالک به سوی راهی بجز شهادت نمی رود.</p> text/html 2016-06-20T06:43:28+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی شهادت دکتر مصطفی چمران http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/123 <p> <font size="3">چمران عزیز با عقیده‌ی پاک خالص غیر وابسته به دستجات و گروه‌های سیاسی و عقیده به هدف بزرگ الهی،</font></p><p><font size="3"></font>&nbsp;</p><p><font size="3">&nbsp;جهاد را در راه آن از آغاز زندگی شروع و با آن ختم کرد</font>. <font color="#ff0000" size="2">امام خمینی(ره)</font></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwimj73tgbbNAhWDORQKHQkaCZsQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fshahryarsalimzade.blog.ir%2Fpost%2F%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B7%25D9%2581%25DB%258C-%25DA%2586%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586&amp;psig=AFQjCNFqP8XbiUsyseyRDuRn7Q2htAytyA&amp;ust=1466491795945596" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwimj73tgbbNAhWDORQKHQkaCZsQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fshahryarsalimzade.blog.ir%2Fpost%2F%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B7%25D9%2581%25DB%258C-%25DA%2586%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586&amp;psig=AFQjCNFqP8XbiUsyseyRDuRn7Q2htAytyA&amp;ust=1466491795945596" data-ved="0ahUKEwimj73tgbbNAhWDORQKHQkaCZsQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="725" height="483" id="irc_mi" style="width: 402px; height: 320px; margin-top: 35px;" alt="" src="http://www.khadem-shohada.ir/sites/default/files/content/images/story/93-03/25/Poster_Chamran1%20(7).jpg"></a><p align="center">&nbsp;<p align="center"><img id="FullSizePic" style="max-height: 572px; max-width: 1222px;" src="http://shiaupload.ir/images/55531213206410185132.jpg"><div align="left"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwimj73tgbbNAhWDORQKHQkaCZsQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fshahryarsalimzade.blog.ir%2Fpost%2F%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B7%25D9%2581%25DB%258C-%25DA%2586%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586&amp;psig=AFQjCNFqP8XbiUsyseyRDuRn7Q2htAytyA&amp;ust=1466491795945596" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwimj73tgbbNAhWDORQKHQkaCZsQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fshahryarsalimzade.blog.ir%2Fpost%2F%25D8%25B2%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25AF%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B7%25D9%2581%25DB%258C-%25DA%2586%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586&amp;psig=AFQjCNFqP8XbiUsyseyRDuRn7Q2htAytyA&amp;ust=1466491795945596" data-ved="0ahUKEwimj73tgbbNAhWDORQKHQkaCZsQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;">&nbsp;</a></div><p></p> text/html 2016-06-16T09:06:10+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی گویا دل تمامی عالم پرازغم است http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/121 <p align="center"> </p><font size="3"><p align="center">این روز ها که چهره ی تو سخت در هم است <br><br> گویـــــــــا دل تمــــــــامی عالم پر از غم است<br><br> سنـــــــــگینی سکوت تو فریـــــــــــاد میزند <br><br> از غربــــــــتی که با دل خون تو همــدم است<br><br> هـــــر چند چشم های تو لبخنــــد می زنـــد <br><br> اما غمی بزرگ در عمقش مجســــــــم است<br><br> از خـــــــار چشم و خون دل و تیـــــغ در گلــو <br><br> هر قـــــــدر هم بگویم از این درد ها کـم است</p><p align="center"><img width="4" height="382" style="width: 447px; height: 384px;" src="http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/2/6/15/1423222719455257.jpg"></p><p align="center"><br>&nbsp;</p></font> text/html 2016-06-12T07:23:34+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی جانم فدای رهبرم http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/119 <p align="center"> <font size="3">ای رهبر آزاده و نستوه بر عهد خود استاده ایم چون کوه<br> باشد الهی عمرتان چون نوح<br> تو یادگار جبهه های عشق و ایثاری<br> بر انقلاب و نهضت ما تو علمداری<br> با معرفت یار توایم مشتاق دیدار توایم در فتنه عمار توایم<br> ما یاورت هستیم خاک درت هستیم<br>«سلم لمن سالمکم آقا حرب لمن حاربکم آقا»<br>ای نائب المهدی گل زهرا دشمنت شدیم بر دشمنت مولا<br> فصل الخطاب است گفته ات آقا<br> روز نه دی بهر ما روز بصیرت شد<br> تجدید میثاق یه امت با ولایت شد<br> بر جان و ما ولی با دیدنت دل منجلی آقای ما سیدعلی<br> بر دشمنت لعنت بر یاورت رحمت<br>«سلم لمن سالمکم آقا حرب لمن حاربکم آقا»<br>سیمای تو عشق جوانان است جانت به والله جان ایران است<br> عطر تنت بوی شهیدان است<br> از ظلمت شب سوی تو ماه خراسانی<br> پر می زنیم و می شویم آیات قرآنی<br> با خنده ات محشر کنی آقا اگر لب تر کنی گر تو هوای سر کنی<br> خنجر به این حنجر من می زنم رهبر<br>«سلم لمن سالمکم آقا حرب لمن حاربکم آقا»</font></p><p align="center"><font size="3"></font>&nbsp;</p><p align="center"><img title="بخند که خنده ی گل زیباست" id="photo_14798475" lang="534_356" style="width: 398px; height: 384px; cursor: default;" alt="بخند که خنده ی گل زیباست" src="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4933/14798475-b.jpg" border="0" usemap="#mapphoto_14798475"></p> text/html 2016-06-10T11:30:09+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی بانک رفاه مفت خوران http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/118 <p align="center" style="text-align: justify;">حتماً شماهم شنیدین تو <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">معدن آق دره</a></strong> یه عده کارگر بچه پررو برای گرفتن احقاق حقوق از دست رفتشون اعتراض کردن و الحمدالله <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">باحکم قضایی شلاق خوردن</a></strong>.</p><p style="text-align: justify;">خیلی این کارگر جماعت <strong>رو دارن</strong>، باید همشون رو <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">شلاق</a></strong> بزنن تا دیگه ازین کارا نکنن، مملکت قانون داره اینجوری نیست که <strong>هرکاری دلشون خواست</strong> بکنن.</p><p style="text-align: justify;">اگر قرار باشه کارگرها بخاطر <strong>چندرغاز حقوقشون</strong> هی اعتراض کنن پس این <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">مدیران زحمتکش</a></strong> چی در بیارن بخورن با این <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">حقوق های میلیونی</a></strong> که آدم <strong>دلش کباب میشه</strong>.</p><p align="center" style="text-align: justify;"><img width="500" height="321" title="بانک رفاه مفت خوران" alt="بانک رفاه مفت خوران" src="http://s6.picofile.com/file/8255114484/BankeRefaheMoftkhoran.jpg"><div align="left">&nbsp;</div></p><p align="right" style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">بیچاره <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">مدیران بیمه مرکزی</a></strong> که حقوق ناچیز چندین میلیون تومانی می گیرن یا <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">مدیران بدبخت بیچاره بانک رفاه</a></strong> با این حقوق های <strong>بالای خط پولداری</strong> چطوری شکم زن و بچشون رو سیر کنن؟</p><p style="text-align: justify;">بنازم به<strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/"> رئیس جمهور روحانی</a></strong> که خیلی دلسوزانه تو <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران</a></strong>&nbsp;نوشته باید <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">اتحادیه های کارگری</a></strong> برن کنار تا کارفرما <strong>هرچقدر دلش خواست</strong> به کارگر پول بده تا دیگه <strong>کارگر پررو نشه</strong>.</p><p style="text-align: justify;">درسته که این حرف دکتر روحانی و <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">برنامه ششم توسعه</a></strong> بشدت شبیه به <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">وال استریت آمریکا</a></strong> و قضیه <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">جنبش 99درصدی</a></strong> هست تا به وسیله اون فقط <strong><a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">یک درصد جامعه پولدار و مابقی فقیر بشن</a></strong>، اما باید <strong>شکم مدیران فقیر بیچاره</strong> سیر بشه یانه؟</p><p style="text-align: justify;"><strong>پ,ن</strong> : فیش حقوق 234 میلیون تومانی مدیر بانک رفاه و چند صدمیلیونی هیئت مدیرش بعد از فیش حقوق 84 میلیونی مدیر بیمه مرکزی لو رفت.</p><p style="text-align: justify;">منبع:معبر سایبری فندرسک <a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">http://sayberi174.persianblog.ir/</a></p><p align="right" style="text-align: justify;"><br>&nbsp;</p> text/html 2016-06-07T07:49:14+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/117 <p align="center"> <font size="4">از عــرش صدای ربــنــا می آید<br> آوای خـــوش خدا خدا می آید<br> فریاد که درهای بهشت باز کنید<br> مهمان خدا سوی خدا می آید<br> حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد...</font></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwitzdeMt5XNAhUiIMAKHcyOB_0QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fphotokade.com%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2586%2F&amp;psig=AFQjCNHW02PwB7nkrbIgTRx7x6oK7cpPqQ&amp;ust=1465372230757773" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwitzdeMt5XNAhUiIMAKHcyOB_0QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fphotokade.com%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25B6%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2586%2F&amp;psig=AFQjCNHW02PwB7nkrbIgTRx7x6oK7cpPqQ&amp;ust=1465372230757773" data-ved="0ahUKEwitzdeMt5XNAhUiIMAKHcyOB_0QjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="552" height="552" id="irc_mi" style="width: 340px; height: 350px; margin-top: 0px;" alt="" src="http://photokade.com/wp-content/uploads/mahemihmanikhoda-ramazan-photokade-1.jpg"></a></p> text/html 2016-06-02T18:25:03+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی سالروز رحلت امام خمـینی رهبـر و بنیان گذار انقلاب اسلامی تسلیت باد http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/116 <p>14 خرداد</p><p>سالروز رحلت مردی از جنس آسمان <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></p><p>سالروز رحلت امام خوبان<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></p><p>سالروز رحلت رهبر جهان اسلام <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></p><p>امـــــــــــام خمینــــــــــی(ره)</p><p>هنوز هم وقتی بابا صدای آقای حیاتی رو که خبر به اون تلخی رو دادند میشنوه موی تنش سیخ میشه و بی اختیار اشک از چشاش سرازیر میشه.</p><p>انگار داغی که تو دلشه هنوز تازگی داره </p><p>از علاقه اش به رهبرش میگه </p><p>میگه که تو دوران قبل از انقلاب چقدر عکس از آقا تو خونه نگهداری میکرده و اعلامیه های امام رو باشوق تو شهر پخش میکرده و به عشق آرمان های&nbsp;امام&nbsp;</p><p>و انقلاب تو راهپیمایی ها دستاشو محکم گره میکرده و شعار میداده&nbsp;و هنوز هم پای آرمان های امامش وایساده...</p><p>&nbsp;سالــــروز رحلـــــت امام خمـــــینی رهبــــــــر و بنیان گذار انقلاب اســــــــلامی &nbsp;تسلیت باد...</p><p><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiG76Ov-4nNAhXI2SwKHfBzBFEQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.afsaran.ir%2Flink%2F957963&amp;psig=AFQjCNHmdC5wb9qf_iZf_V36JOTPJhKAeA&amp;ust=1464978241368147" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiG76Ov-4nNAhXI2SwKHfBzBFEQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.afsaran.ir%2Flink%2F957963&amp;psig=AFQjCNHmdC5wb9qf_iZf_V36JOTPJhKAeA&amp;ust=1464978241368147" data-ved="0ahUKEwiG76Ov-4nNAhXI2SwKHfBzBFEQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="386" height="540" id="irc_mi" style="margin-top: 6px;" alt="" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/Vu3uVefx8vl833SjEnvbpYpnnYpWkgb4W3iY8Ax-cvDvMB8zWFlBdQ/s/w386/"></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p> text/html 2016-05-09T14:53:01+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی اللهم احفظ قائدنا امام خامنه ای(مدظله العالی) http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/115 <p> سلام علیکم جمیعا<br><br> اَلا اَهل عالم پیامم بگیر<br> شُدم از عَزل من ولایت پذیر<br><br> وَلیم به دوران ندارد نَظیر<br> بِگویم به عِشق حُسینم اَسیر<br><br> أَمیرِی حُسَیْنٌ وَ نِعْمَ الاَْمیرُ<br><br> اللهم احفظ قائدنا امام زماننا(عج)<br><br>اللهم احفظ قائدنا امام خامنه ای(مدظله العالی)<br><br>اللهم عجل لولیک الفرج<br><br> به حق مولاتنا زینب کبری(سلام الله علیها)<br><br>ان شاءالله، ان شاءالله، ان شاءالله.</p><p><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/syGMJ6p4f3hZLThEl_xgAwlbsRWNhfOsMv0AAqm4B1JxOl_fB8JZtw/s/w535/" error-load="yes" mainsrc="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/syGMJ6p4f3hZLThEl_xgAwlbsRWNhfOsMv0AAqm4B1JxOl_fB8JZtw/s/w535/"></p> text/html 2016-04-05T15:34:06+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی ناآگاهی یا خیانت؟؟؟ http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/114 <img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-16-04-5/19/8b2dc30886df6ddd0d9d6cf68bad4954-425" mainsrc="http://uupload.ir/files/tbkd_photo_2016-03-25_17-13-48.jpg"> text/html 2016-04-02T14:44:41+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی حزب الاهی بودن رادوست دارم http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/113 <p> <font size="2">بچه حزب اللهی انتظار ندارد <br> به پاس دغدغه هایش از او تجلیل شود.<br><br>همین که محکوم میشوی به تندروی،<br> همین که همیشه عده ای سعی در تخریب تو و عقایدت دارند،<br> همین که برای ارتباط دادن تو و اعمال خبیثانه<br> مشتی از خدا بی خبر، آسمان به ریسمان می بافند،<br><br> یعنی "بعضی ها" از وجود تو و دغدغه هایت <br> احساس خطر می کنند<br><br> یعنی شدی بلای جان همان "بعضی ها"<br>چه تجلیلی قشنگ تر از این؟! <br><br> **لبخند ســــــــــید علـــــے ما را بــــــــــس**<br> **لبخند ســــــــــید علـــــے ما را بــــــــــس**<br> **لبخند ســــــــــید علـــــے ما را بــــــــــس**<br><br>فحش اگر بدهند آزادی بیان است ، <br> جواب اگر بدهی بی فرهنگی<br><br> تهمت اگر بزنند در جست جوی حقیقت اند ، <br> جواب اگر بدهی دروغگویی<br><br> مسخره ات اگر بکنند انتقاد است ، <br> جواب اگر بدهی بی جنبه ای<br><br> اگر تهدیدت کنند دفاع کرده اند ، <br> از عقایدت دفاع کنی خشونت طلبی<br><br> حزب اللهی بودن را <br> با همه تراژدی هایش دوســــــــــت دارم<br><br> شهید آوینے </font></p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-16-04-2/1/5dd05a32965e692ebad7263f3df9b1d6-425" mainsrc="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/LrKaiCcbNPs0VCeGTPx_958or3_lDx1oZ8k9fIntUOVwnbGUvXMaWg/s/w535/"></p> text/html 2016-03-09T16:16:24+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی سردارعلی فضلی http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/112 <p> به بهانه حضور <font size="3"><strong>سردار علی فضلی</strong></font> جانشین محترم سازمان بسیج مستضعفین دریادواره شهدای شهرسده</p><p>سردار چقدر متواضع وفروتن است...وقتی که به اوگفتم که مابه وجود اشخاصی مثل شما افتخارمیکنیم دست به سینه گفت :شمابه مالطف دارید...</p><p>سردار هرکجاهستی درپناه حق باشی </p><p>درود برغیرت وشرفت ای جانباز پرافتخارکشورم...</p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjJ1bmHn7bLAhVoApoKHeBLDEEQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ghadiany.ir%2F1389%2F5999&amp;psig=AFQjCNFR2NbNo7GaB4gfYmt6OBjFymiQMQ&amp;ust=1457703555096505" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjJ1bmHn7bLAhVoApoKHeBLDEEQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ghadiany.ir%2F1389%2F5999&amp;psig=AFQjCNFR2NbNo7GaB4gfYmt6OBjFymiQMQ&amp;ust=1457703555096505" data-ved="0ahUKEwjJ1bmHn7bLAhVoApoKHeBLDEEQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"><img width="528" height="480" id="irc_mi" style="width: 318px; height: 480px; margin-top: 36px;" src="http://ghadiany.ir/wp-content/uploads/2011/03/78589731637022054738.jpg"></a><div align="left"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjJ1bmHn7bLAhVoApoKHeBLDEEQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ghadiany.ir%2F1389%2F5999&amp;psig=AFQjCNFR2NbNo7GaB4gfYmt6OBjFymiQMQ&amp;ust=1457703555096505" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjJ1bmHn7bLAhVoApoKHeBLDEEQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ghadiany.ir%2F1389%2F5999&amp;psig=AFQjCNFR2NbNo7GaB4gfYmt6OBjFymiQMQ&amp;ust=1457703555096505" data-ved="0ahUKEwjJ1bmHn7bLAhVoApoKHeBLDEEQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;">&nbsp;</a></div><p></p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiVytmlhLTLAhWoAJoKHf9nDSoQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.farsnews.com%2Fimgrep.php%3Fnn%3D13930511001184&amp;psig=AFQjCNGOc3w0KlGxhIzbzEyvUVvyuLfPuQ&amp;ust=1457627652005143" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiVytmlhLTLAhWoAJoKHf9nDSoQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.farsnews.com%2Fimgrep.php%3Fnn%3D13930511001184&amp;psig=AFQjCNGOc3w0KlGxhIzbzEyvUVvyuLfPuQ&amp;ust=1457627652005143" data-ved="0ahUKEwiVytmlhLTLAhWoAJoKHf9nDSoQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"></a><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiVytmlhLTLAhWoAJoKHf9nDSoQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.farsnews.com%2Fimgrep.php%3Fnn%3D13930511001184&amp;psig=AFQjCNGOc3w0KlGxhIzbzEyvUVvyuLfPuQ&amp;ust=1457627652005143" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiVytmlhLTLAhWoAJoKHf9nDSoQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.farsnews.com%2Fimgrep.php%3Fnn%3D13930511001184&amp;psig=AFQjCNGOc3w0KlGxhIzbzEyvUVvyuLfPuQ&amp;ust=1457627652005143" data-ved="0ahUKEwiVytmlhLTLAhWoAJoKHf9nDSoQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"></a><div align="left"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiVytmlhLTLAhWoAJoKHf9nDSoQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.farsnews.com%2Fimgrep.php%3Fnn%3D13930511001184&amp;psig=AFQjCNGOc3w0KlGxhIzbzEyvUVvyuLfPuQ&amp;ust=1457627652005143" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiVytmlhLTLAhWoAJoKHf9nDSoQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.farsnews.com%2Fimgrep.php%3Fnn%3D13930511001184&amp;psig=AFQjCNGOc3w0KlGxhIzbzEyvUVvyuLfPuQ&amp;ust=1457627652005143" data-ved="0ahUKEwiVytmlhLTLAhWoAJoKHf9nDSoQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;">&nbsp;</a></div><p></p><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjZrrG6grTLAhWDE5oKHc1iDRwQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.defapress.ir%2FFa%2FNews%2F47132&amp;psig=AFQjCNGXs4LJun2gsLqePIlb85U9rU6iqQ&amp;ust=1457627158649556" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjZrrG6grTLAhWDE5oKHc1iDRwQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.defapress.ir%2FFa%2FNews%2F47132&amp;psig=AFQjCNGXs4LJun2gsLqePIlb85U9rU6iqQ&amp;ust=1457627158649556" data-ved="0ahUKEwjZrrG6grTLAhWDE5oKHc1iDRwQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"></a><p><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjZrrG6grTLAhWDE5oKHc1iDRwQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.defapress.ir%2FFa%2FNews%2F47132&amp;psig=AFQjCNGXs4LJun2gsLqePIlb85U9rU6iqQ&amp;ust=1457627158649556" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjZrrG6grTLAhWDE5oKHc1iDRwQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.defapress.ir%2FFa%2FNews%2F47132&amp;psig=AFQjCNGXs4LJun2gsLqePIlb85U9rU6iqQ&amp;ust=1457627158649556" data-ved="0ahUKEwjZrrG6grTLAhWDE5oKHc1iDRwQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"></a>&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjUg-msgrTLAhXmDZoKHcwnBEYQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww1.jamejamonline.ir%2Fpics.aspx%3Fnewsnum%3D100840054188&amp;psig=AFQjCNG1fkHEa9wkfh_fHBhnKzVM6nOszg&amp;ust=1457627126520009" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjUg-msgrTLAhXmDZoKHcwnBEYQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww1.jamejamonline.ir%2Fpics.aspx%3Fnewsnum%3D100840054188&amp;psig=AFQjCNG1fkHEa9wkfh_fHBhnKzVM6nOszg&amp;ust=1457627126520009" data-ved="0ahUKEwjUg-msgrTLAhXmDZoKHcwnBEYQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"></a>&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjZrrG6grTLAhWDE5oKHc1iDRwQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.defapress.ir%2FFa%2FNews%2F47132&amp;psig=AFQjCNGXs4LJun2gsLqePIlb85U9rU6iqQ&amp;ust=1457627158649556" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjZrrG6grTLAhWDE5oKHc1iDRwQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.defapress.ir%2FFa%2FNews%2F47132&amp;psig=AFQjCNGXs4LJun2gsLqePIlb85U9rU6iqQ&amp;ust=1457627158649556" data-ved="0ahUKEwjZrrG6grTLAhWDE5oKHc1iDRwQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"></a>&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjUg-msgrTLAhXmDZoKHcwnBEYQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww1.jamejamonline.ir%2Fpics.aspx%3Fnewsnum%3D100840054188&amp;psig=AFQjCNG1fkHEa9wkfh_fHBhnKzVM6nOszg&amp;ust=1457627126520009" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjUg-msgrTLAhXmDZoKHcwnBEYQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww1.jamejamonline.ir%2Fpics.aspx%3Fnewsnum%3D100840054188&amp;psig=AFQjCNG1fkHEa9wkfh_fHBhnKzVM6nOszg&amp;ust=1457627126520009" data-ved="0ahUKEwjUg-msgrTLAhXmDZoKHcwnBEYQjRwIBw" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;"></a> text/html 2016-02-25T05:52:23+01:00 janfadayerahbar.mihanblog.com فدایی ســـــــــید علی پوستر نتیجه نفوذ دشمن http://janfadayerahbar.mihanblog.com/post/111 <p align="center" style="text-align: justify;"><font size="2">با نزدیک شدن به ایام انتخابات دشمن تمام تلاش خودش رو <strong>برای نفوذ</strong> در کشور انجام میده تا بتونه <strong>به هر شکلی</strong> که شده این انقلاب رو <strong>از مسیر اصلی</strong> خودش خارج کنه.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2">حالا اگه دشمن واقعا به <strong>مجلس</strong> مانفوذ کنه <strong>چه اتفاقی</strong> میفته؟ <strong>مجلس ششم</strong> یادمون نرفته هنوز و<strong> اتفاقات تلخی</strong> که <strong>افراد نفوذی دشمن</strong> انجام دادن و الان برخی ازونا در خارج از کشور <strong>به ریش این ملت میخندن</strong>.</font></p><p align="center" style="text-align: justify;"><a href="http://bayanbox.ir/info/2992859487089636319/Nofoz-sayberi174-ir" target="_blank"><img width="500" height="336" title="پوستر نتیجه نفوذ دشمن" alt="پوستر نتیجه نفوذ دشمن" src="http://s7.picofile.com/file/8240371168/Nofoz.jpg"><div align="left">&nbsp;</div></a></p><p align="center" style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong>ناخدای انقلاب</strong> در این خصوص می فرماید :&nbsp;<strong>آن‌ها (دشمنان) می‌خواهند در انتخابات اعمال نفوذ کنند، مردم آگاه باشند و در نقطۀ مقابل خواست دشمن عمل کنند.</strong></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2">پس با آگاهی در <strong>صحنه انتخابات</strong> حضور پیدا کنیم و با انتخاب <strong>افراد اصلح</strong> راه های نفوذ دشمن رو ببندیم تا کشوری <strong>امن و آرام</strong> داشته باشیم.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2">منبع:معبرسایبری فندرسک <a href="http://sayberi174.persianblog.ir/">http://sayberi174.persianblog.ir/</a></font></p>